Stadgar för Rundskärs tomtägarförening

Antagna på föreningens årsmöte 2007

§1 Firma
Föreningens firma är Rundskärs tomtägarförening.

§2 Ändamål
Föreningen är bildad för att reglera och bevaka gemensamma intressen för tomtägarna (fastighetsägarna) inom byggnadsplaneområdet. Den har således till ändamål:
• Att ta tillvara medlemmarnas gemensamma intressen inom området,
• Att svara för underhåll och drift av vägar och andra gemensamma anläggningar inom området,
• Att främja åtgärder, som är ägnade att bevara områdets natur och värde samt
• Att verka för medlemmarnas allmänna trevnad.

§3 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Rundskär.

§4 Medlemskap
Till medlem i föreningen ska föreningens styrelse anta varje fastighetsägare inom byggnadsplaneområdet. Medlemskapet kan endast upphöra när fastigheten överlåts till ny ägare. Medlemmen ska då informera den nye ägaren om att medlemskapet i föreningen är obligatoriskt och ska anmäla till styrelsen att fastigheten har ny ägare. Innan detta har gjorts kvarstår säljaren som medlem och är skyldig att erlägga årsavgiften för innevarande period. När medlemskapet upphör har medlemmen ingen rätt att få ut någon del av föreningens tillgångar. Medlemmar som gemensamt äger en fastighet inom området svarar solidariskt för årsavgiften, beräknad som för en medlem.

§5 Medlems skyldigheter
a) Att årligen och senast den 31 oktober till föreningen erlägga den avgift som fastställts på föreningsstämman,
b) Att dra försorg om och verka för att föreningens och andra medlemmars tomter, områden, vägar och vatten inte förorenas, skadas eller utsätts för obehag eller annan störande inverkan,
c) Att rätta sig efter de särskilda föreskrifter som styrelsen beslutar om samt
d) Att anmäla till styrelsen när medlem anser sig ha anledning till erinran mot annan medlem enligt vad som angivits
under b) och c).

§6 Skadestånd
Medlem, som inte fullgör sina skyldigheter enligt dessa stadgar, ska till föreningen utgiva skäligt skadestånd. Vid tvist handläggs ärendet enligt § 27.

§7 Årets resultat
Vid bestämmande av resultatdisposition ska hänsyn tas till föreningens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

§8 Vinstdispositioner
Föreningsstämman får inte besluta om användande av föreningens vinstmedel eller övriga tillgångar eller om åtagande av förpliktelser, vilka är uppenbart främmande för föreningens ändamål. Föreningsstämman får ej heller besluta om sådan användning av föreningens tillgångar eller om sådan åtgärd att uppenbar fördel bereds vissa medlemmar till nackdel för föreningen eller övriga medlemmar.

§9 Styrelse
Föreningens angelägenheter hanteras av en styrelse, bestående av sju ledamöter. Styrelsens ordförande väljs på föreningsstämma. Styrelsen utser inom sig övriga poster. Styrelsen får inte besluta om användande av föreningens tillgångar eller om åtagande av förpliktelser, vilka är uppenbart främmande för föreningens ändamål. Styrelsen får ej heller besluta om användning av föreningens tillgångar eller om sådan åtgärd att uppenbar fördel bereds vissa medlemmar till nackdel för föreningen eller övriga medlemmar. Inför betydande investeringar och skogsavverkning ska förslag om sådana föreläggas ordinarie årsmöte eller extra medlemsmöte för beslut.

§10 Val av styrelsens ledamöter
Styrelsen väljs på föreningsstämma för tiden till nästa ordinarie föreningsstämma. Styrelsens ordförande väljs på ett år. Tre ledamöter väljs varje år för en tid på två år.

§11 Protokoll
Protokoll ska föras vid styrelsens sammanträden.

§12 Styrelsebeslut
Styrelsen är beslutsför, då de närvarandes antal på sammanträdet överstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter. Ärende bör dock inte behandlas med mindre än och så långt möjligt att samtliga ledamöter haft tillfälle att delta i ärendets behandling. Styrelsens beslut sker genom majoritetsval. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden har.

§13 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

§14 Årsredovisning
Föreningens räkenskapsår ska vara den 1 april – den 31 mars.

§15 Förvaltningsberättelse samt balans- och resultaträkning
Styrelsen ska för varje räkenskapsår avge en redovisning över förvaltningen av föreningens angelägenheter samt en balans- och resultaträkning.

§16 Revision
Förvaltning och räkenskaper ska granskas av två revisorer, som väljs på ordinarie stämma. För revisorerna utses två suppleanter.

§17 Föreningsstämma
Medlems rätt att delta i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på föreningsstämma.

§18 Stämman sammanträder i föreningens närområde.

§19 Kallelser
Kallelse till ordinarie stämma sker genom anslag på föreningens anslagstavlor i området senast tre veckor före stämman. Kallelse till extra medlemsmöte ska ske per brev och senast två veckor före mötet.
För styrelsens möten är ordföranden eller av denne utsedd person sammankallande genom brev eller e-post med dagordning till samtliga ledamöter senast två veckor före möte.

§20 Röst
Vid stämma har varje fastighet en röst.

§21 Ordinarie stämma
Ordinarie stämma hålls årligen under tiden maj – juli. Följande punkter ska finnas på dagordningen.
1. Val av mötesordförande
2. Upprättande av röstlängd
3. Val av mötessekreterare
4. Val av justerare som jämte mötesordförande justerar mötesprotokollet
5. Föregående stämmas protokoll
6. Förvaltningsberättelse samt balans- och resultaträkning
7. Revisionsberättelse
8. Fastställande av balansräkning
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
10. Resultatdisposition
11. Arvoden till styrelsen
12. Årsavgift
13. Budget
14. Val av styrelseledamöter, a) ordförande för 1 år, b) tre ledamöter för 2 år
15. Val av en revisor och en revisorssuppleant för 2 år
16. Val av valberedning
17. Behandling av inkomna motioner och förslag

§22 Motioner
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före stämman.

§23 Ändring av stadgarna
För att göra ändringar i dessa stadgar ska beslut om de föreslagna ändringarna tas på två på varandra följande ordinarie stämmor.

§24 Talan mot föreningsstämmas beslut
Om någon menar att beslut som fattats på en föreningsstämma inte har tillkommit i behörig ordning eller strider mot lag eller dessa stadgar ska talan väckas mot föreningen genom påkallande av skiljedom enligt § 27 senast inom två månader från dagen för stämman.

§25 Likvidation och upplösning
Beslut om att föreningen ska träda i likvidation och upplösning är inte giltigt med mindre än att detta godkänts av samtliga röstande på en föreningsstämma.

§26 Likvidationsavslutning
Sedan likvidationen avslutats ska likvidatorerna överlämna föreningens behållna tillgångar till annan sammanslutning med ändamål att fullfölja i huvudsak de uppgifter, som angivits under § 2. Om sådan sammanslutning inte kan komma till stånd, ska tillgångarna fördelas mellan föreningens medlemmar.

§27 Tvister
Tvist mellan föreningen på ena sidan och styrelsen, styrelseledamot, likvidator eller medlem på andra sidan ska slutgiltigt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande.